ارور های پکیج بوتان

ارور های پکیج بوتان Cv424s مدل نبود شعله ,قطع گاز:E1 فعال شدن کلید حرارتی مبدل ویا قطع ارتباط آن با برد:E2 :رفع نشدن مشکل دودکش ویا کلید ایمنی فشار دود پس از ۲دقیقهE3 :خطای مدولاتور شیرگازE4 :اشکال در سنسور حرارتی مدار گرمایشیE5 :اشکال در سنسور حرارتی مدار آبگرم مصرفیE6 :وصل بودن کلید ایمنی فشار دودکش ققیل از روشن شدن فنE7 :اشکال در حسگر دمای محیط خارجیE8 :رسیدن دمای آب مدار گرمایشی به بیش از ۹۵درجهE9 :اشکال نرم افزاری بردE13 :وجود اشکال در دودکش یا کلید ایمنی فشار دودE15 :فعال شدن ترموستات دودE17 :یخ زدن مبدل اصلیE25 :اشکال در کلید حداقل فشار آبE27 :اشکال در مداربرق رسانی شیرگازE29 خطای عدم تشخیص فن دار بودن ویا فن دار نبودن دستگاه:E99

ارور مدل بیتا چراغ قرمز:۰.۵ثانیه روشن ۰.۵ثانیه خاموش-چراغ سبز :خاموش=قفل دايم-فعال شدن کلید حرارتی مبدل یا قطع ارتباط آن با برد چراغ قرمز:ثابت روشن-چراغ سبز:خاموش=قفل دایم.کم بودن فشار آب مدار گرمایشی.تبدیل قفل موقت اولویت ۷پس از ۱۰دقیقه.خطای کلید ایمنی فشار دودکش تبدیل قفل موقت اولویت ۶پس از ۱۰ دقیقه.عدم تشکیل شعله طی پروسه جرقه زنی چراغ قرمز:۰.۲ثانیه روشن و ۰.۲ثانیه خاموش-چراغ سبز :خاموش= قفل موقت اشکال در سنسور حرارتی مدار گرمایش چراغ قرمز:خاموش-چراغ سبز:۰.۵ثانیه روشن و۰.۵ثانیه خاموش =قفل موقت وصل بودن کلید ایمنی فشار دودکش قبل از روشن شدن فن یل غیر فعال شدن آن در حین عملکرد.فعال شدن کلید حداقل فشار آب چراغ قرمز:۰.۵ثانیه روشن و ۰.۵ثانیه خاموش –چراغ سبز:خاموش=قفل موقت پارازیت شعله چراغ قرمز:ثابت روشن-چراغ سبز ثابت روشن= قفل موقت اشکال در سنسور حرارتی آبگرم مصرفی

Parma22rsiارور مدل چراغ قرمز:۰.۵ ثانیه روشن ۰.۵ثانیه خاموش چراغ سبز:خاموش فعال شدن کلید حرارتی مبدل ویا قطع ارتباط آن با برد کنترل چراغ قرمز:ثابت روشن چراغ سبز:خاموش کم بودن فشار آب دستگاه –تبدیل قفل موقت اولویت۷پس از ۱۰ دقیقه چراغ قرمز:ثابت روشن چراغ سبز:خاموش خطای کلید ایمنی فشار دودکش-تبدیل قفل موقت اولویت ۶پس از ۱۰ دقیقه چراغ قرمز:ثابت روشن چراغ سبز:خاموش عدم تشکیل شعله طی جرقه زدن چراغ قرمز:۰.۲ثانیه روشن ۰.۲ثانیه خاموش جراغ سبز:خاموش اشکال در سنسور حرارتی مدار گرمایشی چراغ قرمز:خاموش چراغ سبز:۰.۵ثانیه روشن ۰.۵ثانیه خاموش وصل بودن کلید ایمنی فشار دودکش قبل از روشن شدن فن یا غیر فعال شدن آن در حین عملکرد چراغ قرمز:خاموش چراغ سبز:۰.۵ثانیه روشن ۰.۵ثانیه خاموش فعال شدن کلید حداقل فشار آب چراغ قرمز:۰.۵ثانیه روشن ۰.۵ثانیه خاموش چراغ سبز:خاموش پارازیت شعله چراغ قرمز:ثابت روشن چراغ سبز:ثابت روشن اشکال در سنسور حرارتی آب گرم مصرفی

Calda venezia-optima-altaارور مدل های سبز ثابت: مشعل روشن سبز چشمک زن هر ۱ثانیه :آماده به کار(عدم تقاضا) سبز چشمک زن ۰.۵ثانیه ۰.۵ثانیه :حالت زمستانه حالت انتظار سنسور دود ومجموعه فن گیرپا‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژ پمپ اشکال در کلید حداقل فشار آب قفل کردن سنسور ها روی یک مقاومت کاذب اشکال در کلید فشار چگالیده سبز چشمک زن سریع: ورود یا خروج محدوده سارا زرد ثابت:سنسور آب گرم مصرفی قطع است زرد چشمک زن:وضعیت حداکثر توان قرمز ثابت:سنسور مدار گرمایشی ترموستات دود عدم تشکیل شعله برد کنترل اشکال در کلید حداقل فشار آب قرمز چشمک زن ۰.۵-۰.۵ثانیه:کلید حرارتی

ROMA ارور مدل خرابی حسگر شعله-خرابی جرقه زن-خرابی شیر گاز:A01 کلید حرارتی:A02 پرشر دود-ترموستات دود-مجموعه فن:A03 اشکال در کلید حداقل فشار آب:A04 خرابی برد کنترل:A05 سنسور آبگرم مصرفی قطع است:A06 سنسور مدار گرمایشی قطع است:A07 حسگر قبل از فرمان برد عمل می کند انفجاری روشن می شود:A11 تنظیم الکتریکی حداقل و حداکثر مدار گرمایشی:ADJ

VERONAارور مدل وجود اشکال در روشن شدن مشعل پس از طی شدن پروسه جرقه :E01 زنی رفع اشکال :دسته انتخاب وضعیت را در حالت خاموش قرار داده و دوباره حالت فصل را انتخاب کنید عمل نمودن کلید حرارتی در اثر بالا رفتن بیش از حد دمای :E02 آب مدار گرمایشی یا قطعی در کابل متصل به آن رفع اشکال: دسته انتخاب وضعیت را در حالت خاموش قرار داده و دوباره حالت فصل را انتخاب کنید :عمل نمودن کلید حرارتی کلاهک تعدیل E03 رفع اشکال: دسته انتخاب وضعیت را در حالت خاموش قرار داده و دوباره حالت فصل را انتخاب کنید :پایین بودن فشار آب مدار گرمایشE04 رفع اشکال :فشار اب دستگاه را روی ۱.۵بار تنظیم نموده و دوباره دستگاه را ریست کنید خرابی سنسور دمای ابگرم بهداشتی:E06 رفع اشکال : سنسور دستگاه باید تعویض گردد با کارشناسان ما تماس بگیرید خرابی سنسور دمای اب مدار گرمایش :E07 رفع اشکال:سنسور دستگاه باید تعویض گردد با کارشناسان ما تماس بگیرید عدم گردش اب مدار:E09 رفع اشکال:منتظر شروع به کار مجدد دستگاه بمانید پارازیت شعله:E11 قطعی سیم مدولاتور شیر گاز:E12 تکرار متوالی یک خطا بیش از ۵بار :E28 رفع اشکال:دستگاه را ریست کنید پایین بودن ولتاژ برق ورودی:E37 :فرکانس نامناسب برق ورودیE40 :خاموش شدن مشعل بیش از ۶مرتبه متوالیE41 :گیر کردن دکمه ها E42 عدم ارتباط با کنترل از راه دور:E43 :طی شدن زمان لازم برای باز بودن شیر گاز جهت تشکیل شعلهE44 رفع اشکال: دسته انتخاب وضعیت را در حالت خاموش قرار داده و دوباره حالت فصل را انتخاب کنید :شیر گاز از کالیبره خارج شدهE62 رفع اشکال :کالیبره کردن شیرگاز از روی برد :دمای مدار گرمایشی کافی نیستE72 :خطای نرم افزار بردE80 رفع اشکال : تعویض برد :مشکل در احتراقE81 :قفل بخاطر احتراق ناقص E82 :اخطار به دلیل احتراق ناقص مداومE83 :مشکل در احتراق E84 :اشکال نرم افزاری بردE98 رفع اشکال : تعویض برد :خطای عمومیE99 رفع اشکال:تعویض برد :درجه حرارت بالا888 رفع اشکال:بررسی سنسورها

Perla&Perla proارور مدل :عدم تشکیل شعله E01 :قطعی خرابی یا عمل کردن کلید حرارتیE02 :فعال شدن کلید فشار یا ترموستات ایمنی دودE03 :عدم وجود فشار اب در مدار گرمایشیE04 :قطعی سنسور ابگرم مصرفیE06 :قطعی سنسور مدار گرمایشیE07 :حس شدن شعله قیل از ارسال فرمان برد به شیر گازE11