ارور پکیج گلدیران

Pioneer(p262-FWFS)-(p302-FW/FS)مدل های

ارور پکیج گلدیران :عدم تشکیل ویا تشخیص شعلهE1 :حرارت بیش از حد (فعال شدن فیوز حد)E2 :اشکال در تهویه ویا پرشر فنE3 :کمبود اب در مدار E4 :سنسور ابگرم مصرفی خراب استE6 :سنسور گرمایشی خراب استE7 منجمد شدن سیستم گرمایشی:E9

Prestigeارور مدل

:شکستگی الکترود تشخیص دهنده جرقه E1 مشکل گرم شدن بیش از حد :E2 مشکل لوله ابگرم خروجی:E3 :پایین بودن فشار اب در مدار گرمایشE4 حسگر دما معیوب شده است:E6,E7 :منجمد شدن سیستم گرمایشE9

Max eliteارور مدل

کمبود فشار اب :E1 مشکل در برقراری شعله:E2 سنسور مدار گرمایشی خراب است:E3 سنسور ابگرم مصرفی خراب است:E4 خطای فشار هوا:E6 دمای بیش از حد مجاز مدار گرمایشی:E7 :خطای سنسور اب سرد ورودیE0 انتخاب غلط کلید دیپ روی برد کنترل:EE