ارور های پکیج ایران رادیاتور

ارور های پکیج ایران رادیاتور L24 وL36 مدل : پرشر سوییچ آب در وضعیت قطع می باشد[مدار ان باز است]E1 :عیب یابی یون در حین کار E2 :ترموستات حدی ۱۰۵درجه عمل کرده است [قطع است]E8 :نشت دود به محیط [ترموستات دودکش قطع است]E10 :برد الکترونیک معیوب است.E12-E30-E99 :ترمیستور مدار شوفاژ مشکل دارد [اتصال کوتاه کرده]E31 :ترمیستور مدار شوفاژ اشکال دارد [مدار ان باز است]E32 :ترمیستور آبگرم مصرفی اشکال دارد[اتصال کوتاه است ]ّE41 :ترمیستور آبگرم مصرفی اشکال دارد [مدار ان باز است]E42 :فن خاموش است اما پرشر سوییچ هوا در وضعیت وصل می باشد.E50 :فن روشن است اما پرشر سوییچ هوا در وضعیت قطع می باشد.E51 :ترموستات حدی ۱۰۵ درجه قطع کرده است ولی دمای اندازه گیری شده توسط ترمیستور طبیعی استE81 :پکیج بیش از حد گرم شده است بالاتر از ۸۹درجه و کمتر از ۱۰۵درجهE88 :نوسان ولتاژ برق [بیشتر از ۲۶۰ولت و کمتر از ۱۶۰ ولت]E91 :هنگامی که عملکرد ضد یخ زدگی فعال می شودAF

E ,M,B ارور مدل های : خرابی برد کنترل30,40 : بازشدن ترموستات ایمنی ۱۰۵ درجه 80 :افزایش حرارت مبدل اولیه بیش از ۸۹درجه70 :سنسور شعله [یون]70,80 :عملکرد ضد یخ زدگی با پمپ روشن60,80 :عملکرد ضد یخ زدگی با مشعل روشن 60,70 :باز شدن سنسور ابگرم مصرفی 50,80 :اتصال کوتاه شدن سنسور ایگرم50,70 :سنسور شوفاژ از مدار قطع شده50,70,80 ‌:سنسور شوفاژاتصال کوتاه کرده50,60 :ترموستات ایمنی قطع کرده ولی دمای آب شوفاژمعمولی می باشد40,70,80 :باز شدن پرشر سوییچ آب کمبود آب در مدار40,70 :حسگر دود فعال شده است40,80 :فن روشن است ولی پرشر سوییچ دود قطع است40,60,80 :فن خاموش است ولی پرشر سوییچ دود وصل است40,60,70

k24 ارورمدل : سیستم ضد یخ زدگیAF : پرشر سوییچ آب در وضعیت قطع می باشد [مدار ان باز است]E1 : عیب شعله یابی [یون]حین کارE2 : ترموستات حدی ۱۰۵ درجه عمل کرده است[قطع است]E8 : نشت دود به محیط [ترموستات دودکش قطع است]E10 : برد الکترونیک معیوب استE99,E3,E12 : ترمیستور مدار شوفاژ اشکال دارد[اتصال کوتاه است]E31 : ترمیستور مدار شوفتاژ اشکال دارد [مدار ان باز است]E32 :ترمیستور ابگرم مصرفی اشکال دارد [اتصال کوتاه است]E41 :ترمیستور ابگرم مصرفی اشکال دارد [مدار ان باز است]E42 : فن خاموش است اما پرشر سوییچ هوا در وضعیت وصل می باشدE50 :فن روشن است اما پرشر سوییچ هوا در وضعیت قطع می باشدE51 :ترموستات حدی ۱۰۵ درجه قطع کرده است ولی دمای اندازه گیری شده توسط ترمیستور طبیعی استE81 :نوسان ولتاژ برقE91