ارور های پکیج ایساتیس

NEWSTAR 26FF&MEHR 26FFمدل های

ارورهای پکیج ایساتیس :خطای سنسور اب ورودی E0 :کمبود ابE1 :نبود شعلهE2 :اشکال در سنسور گرمایشیE3 :اشکال در سنسور ابگرم مصرفیE4 :دستگاه در حالت تابستانه استE5 :انسداد دودکش-پرشر سوییچ دودE6 :گرمای بیش از حدE7 :عدم برقراری ارتباط با برد اصلی E8 :محل جامپر را تغییر دهیدE9 :جامپر روی برد اصلی جا به جا شده استEE

FFارور مدل سوپر لوکس

افزایش بیش از حد دمای مدار گرمایش:90 :عدم گردش اب کافی50و40 :عدم اتصال یا اتصال کوتاه مدار سنسور دمای رفت اب 60و70 مدار گرمایش مرکزی عدم اتصال یا اتصال کوتاه مدار سنسور دمای برگشت اب:70و80 مدار گرمایش مرکزی :خطا در ارتباط برد اصلی با پنل کنترل70 :خطای برد اصلی80 :خطا در اولین تلاش برای تشکیل شعله40و60و80 :خطا در دومین تلاش برای تشکیل شعله50و60و80 علامت شعله: عدم تشکیل شعله :شعله تشخیص داده شده در حالی که شیرگاز بسته 50و60و70 است :قطع شعله به دلیل خیزش شعله60و70و80 علامت خانه:نقص در خروج گازهای خروجی (خطای پرشر سوییچ هوا)