ارور انواع مدل پکیج تاچی

ارور انواع مدل پکیج تاچی Aمدل نقص در احتراق:E1 نقص به علت گرم شدن بیش از حد:E2 نقص در تهویه:E3 کمبود فشار اب در مدار گرمایشی:E4 سنسور ابگرم مصرفی خراب است:E6 سنسور مدار گرمایشی معیوب است:E7

ECO,D,Cمدل های نقص در تهویه:E1 سنسور گرمایشی خراب است:E2 سنسور ابگرم مصرفی خراب است:E3 فعال شدن کلید حرارتی:E4 نقص در مدار شیر گاز:E5 نقص در احتراق:E6 نقص در شعله:E7 نقص در فشار گاز:E8 نقص به علت یخ زدگی:E9 نقص به علت وجود شعله بعد از خاموش شدن :EB نقص در برد الکتریکی:EC نقص کمبود فشار اب مدار گرمایشی:EP